Logo Gmina Radków

Przedszkole Samorządowe w Radkowie


 

 

 


UWAGA RODZICE !!!!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2019/2020

odbędzie się

02.09.2019 r. o godz. 9.00 (poniedziałek)

w Szkole Podstawowej w Radkowie (parter)

 

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami


Broszura bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Radkowie:

Bezpieczeństwo w przedszkolu.docx


 

 


Jesień, jesień harce w lesie

15.10.2018

Tradycją Przedszkola Samorządowego w Radkowie staje się coroczne świętowanie Dnia Drzewa. Nie inaczej było i tym razem. W dniu 5 października zostało zorganizowane to święto. Nasze dzielne przedszkolaki wraz z Panią Dyrektor i Paniami wychowawczyniami udały się do lasu na spotkanie z zaprzyjaźnionym Leśniczym Rajmundem Turskim.
Pan Leśniczy wyjaśniał nam jak należy zachowywać się na tym terenie, opowiadał o swojej pracy i zwracał uwagę na dbanie zarówno o faunę jak i florę lasu. Dzieci niejednokrotnie zaskoczyły Naszego gościa swoją wiedzą. Zadawały mądre i przemyślane pytania.Pan Rajmund został obdarowany dyplomem i Odznaczeniem Przyjaciela Lasu oraz został również bratnią duszą Naszego Przedszkola. Po tym wspaniałym wykładzie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Kiełbaski z grilla spożywane w serdecznej atmosferze na świeżym powietrzu smakowały dzieciom wyśmienicie. Po takiej uczcie dla ciała jak i dla duszy dzieci wyruszyły na krótki spacer by w praktyce zobaczyć to, jak piękny jest las. Dziękujemy rodzicom i Panu Leśniczemu za zaangażowanie w te zacne obchody.
Do zobaczenia już za rok…

Wasze Przedszkole


Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

"Dorosły to nie ktoś, kto "ulepi" dziecko według jakiegoś wzoru lub ideału,

ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Wstęp

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z najistotniejszych czynników harmonijnego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje prawidłowy rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za młode pokolenie. Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Współpraca ta jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczania i wychowania.

Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Nie chodzi tylko o doskonalenie działań wychowawczych jedynie w stosunku do dzieci tzw. trudnych czy zaistniałych w grupie sytuacji konfliktowych. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola, domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym. Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu. Zadaniem wychowawcy jest pomoc, wspieranie i troska o składanie w całość wysiłków wychowawczych domu i przedszkola oraz pomoc dziecku w pokonywaniu napotkanych trudności. Nauczyciel znając dziecko i posiadając odpowiednia wiedzę psychologiczno - pedagogiczną ukierunkowuje pracę rodziców, pokazując nieprawidłowości i alternatywne metody wychowawcze. Rodzic natomiast - jest „kopalnia wiedzy" o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

Cel ogólny:

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich dzieci.

Cele szczegółowe:

 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 • wszechstronny rozwój dziecka;
 • współpraca z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci;
 • tworzenie partnerskich relacji między nauczycielami a rodzicami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci;
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej poprzez pedagogizację;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

Ewaluacja

PRZEDSZKOLNY PLAN WSPÓŁPRACY z RODZICAMI będzie systematycznie monitorowany i poddawany ewaluacji. Podstawowymi technikami ewaluacji będą badania kwestionariuszowe skierowane do rodziców. Wnioski z ewaluacji sporządzone zostaną w postaci raportu i przedstawione RADZIE PEDAGOGICZNEJ i rodzicom ma koniec roku szkolnego 2018/2019.


Roczny Plan Pracy

Przedszkola Samorządowego w Radkowie

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm.

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - zał nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r.

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Wniosek dyrektora ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018: Zadbać o przebywanie dzieci na świeżym powietrzu o każdej porze, w różnych warunkach atmosferycznych odpowiednio przygotowując dzieci
i pozytywnie nastawiając rodziców (pedagogizacja rodziców w tym zakresie).

Zadania priorytetowe Koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola:

1.  Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości

2. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia innowacyjnego i twórczego stylu pracy

3. Upowszechnianie historii przedszkola, Gminy Radków oraz własnego regionu

4. Integracja przedszkola z bliższym i dalszym otoczeniem

5. Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie placówki

Kierunek pracy na ten rok  "Podróżujemy po własnym regionie" 

Cele:

- rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych

- wyzwalanie zainteresowania działalnością regionalną

- kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkani

I. OPIEKA

 

Lp.

 

 

Cel/zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

Uwagi

Modyfikacje

 

1.

 

Planowanie procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci poprzez nauczycieli  z wykorzystaniem przyjętego programu "Wokół Przedszkola "Wydawnictwo MAC na podstawie obowiązującej podstawy programowej

 

 

Plany miesięczne

 

Nauczyciele

wszystkich grup

 

Do każdego
5 dnia miesiąca

 

II. WYCHOWANIE

 

Lp.

 

Cel/zadanie

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Termin realizacji

 

Uwagi

Modyfikacje

 

1.

 

"Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka"

 

 

Cykl zajęć o swoim regionie

Wycieczki po okolicy - zwiedzanie

 

 

Wojciechowska Krystyna

Wolska Bernadetta

Huć Olga

 

 

W ciągu roku

 

 

2.

 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci

 

-Opracowanie katalogu wartości jakie będą wprowadzane w przedszkolu

- Włączenie bajkoterapii do ramowego rozkładu dnia. Wykorzystanie bajkoterapii do aktywności werbalnej, teatralnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej

 

Dyrektor

Wychowawcy grup

 

 

Wychowawcy

 

Wrzesień/

Wychowawcy grup

 

Według potrzeb

 

 

 

3.

 

Znajomość historii Polski, świąt narodowych, legend
 i symboli

 

Prowadzenie zajęć i zabaw, prac plastyczno - technicznych umożliwiających poznanie:

 • historii powstania państwa polskiego,
 • historii Święta Niepodległości Polski,
 • legend o niektórych miastach polskich,
 • symboli narodowych.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy grup

 

 Według programu przedszkolnego, planów miesięcznych oraz świąt narodowych

 

 

4.

 

Poznanie:

 • polskich poetów
   i autorów książek dla dzieci
 • polskich kompozytorów
 • polskich malarzy
  i rzeźbiarzy
 • polskich naukowców
 • twórczości pisarki regionalnej Teresy Ostrowskiej.

 

 

Pogadanki

Prezentacje oglądanie zdjęć albumów wielkich postaci

 

Wychowawcy

 

Według programu
i potrzeb
i kompetencji nauczycieli

 

 

5.

 

Zrozumienie przez dzieci znaczenia symboli narodowych, oraz wdrożenie do właściwych zachowań
w trakcie  słuchania hymnu Polski;

 

 

Pogadanka

Prezentowanie właściwych postaw własnym przykładem i zachowaniem

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

Według zajęć

 

 

6.

 

 

Nauka piosenek ludowych
i przyśpiewek, oraz elementów polskich tańców ludowych.

 

 

W czasie zajęć wolnych

 

Nauczyciele

 

Według potrzeb i kompetencji nauczycieli

 

 

7.

 

 

100 flag na 100 rocznicę odzyskania niepodległości

 

 

Warsztaty dla rodziców i dzieci propagujące obchody święta niepodległości wśród lokalnej społeczności. Stworzone flagi dzieci będą rozdawać przechodniom.

 

 

9.11.2018r.

 

Wychowawcy

 

III. EDUKACJA

 

Lp.

 

Cel/zadanie

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

 

Uwagi

Modyfikacje

 

1.

 

"Mieszkam w Gminie Radków" prowadzenie zajęć i zabaw, organizowanie wycieczek  umożliwiających poznawanie własnej miejscowości, miejsc charakterystycznych
 i instytucji lokalnych.

 

 

Pogadanki:

-moja miejscowość

- zabytki w okolicy

- ważne miejsca

Wycieczki po okolicy bliższej
i dalszej

 

Nauczyciele grup

 

Według programu
 i planów miesięcznych

 

 

2.

 

Wykonanie kącika regionalnego

 

 

Przedszkolny hol

 

Nauczyciele grup

 

W ciągu roku

 

 

3.

 

Wdrażanie do bezpiecznego
 i higienicznego korzystania z komputera, wskazanie użyteczności komputerów w nauce
 i zabawie

 

Zorganizowanie zajęć komputerowych
w Gminnej Bibliotece, wykorzystanie
z programu przedszkolnego "Multibooka"- płyty cd z ćwiczeniami typu:dopasowywanki, wskazywanki, puzzle, memory, domino, szyfry, kolorowanki itp.

 

 

Wychowawcy

 

Według potrzeb

 

IV. WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

Lp.

 

Cel/zadanie

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Termin realizacji

 

Uwagi

Modyfikacje

 

1.

 

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi

 

Arkusze obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu

 

Wychowawcy grup

 

 • Wstępna- wrzesień pażdziernik
 • Kontrolna- styczeń
 • Podsumowująca- maj

 

 

 

2.

 

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej
 i ustalenie listy dzieci do wspomagania
i korygowania rozwoju.

 

 

Diagnoza
 i  obserwacja dziecka rozmowy
z rodzicami

 

Dyrektor

Wychowawcy grup

Logopeda

 

Wrzesień

 

 

3.

 

Prowadzenie
i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

 

Indywidualna teczka dla każdego dziecka
Indywidualny Program Zajęć

 

Wychowawcy grup

Logopeda

 

Według potrzeb
w ciągu roku

 

 

4.

 

 

Wytwarzanie postaw
 i nawyków higieniczno - zdrowotnych u dzieci
 i  chęci korzystania
z takich czynników jak: ruch, powietrze, słońce, plac zabaw, teren

 

 

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

 

Wychowawcy grup

 

W ciągu roku

 

 

5.

 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie wyjść dzieci
z przedszkola

 

 

Pogadanka na temat odpowiedniego ubierania dzieci do warunków atmosferycznych

 

Wychowawcy grup

 

Wrzesień/ według potrzeb

 

V. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

Lp.

 

Cel/zadanie

 

Sposób realizacji

 

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

Uwagi

Modyfikacje

 

1.

 

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola

 

 

Dokumenty przedszkolne

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

W ciągu roku według potrzeb

 

 

VI. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

Lp.

 

Cel/zadanie

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

Uwagi

Modyfikacje

 

 

1.

 

Występ rodziców i dzieci
 z okazji WOŚP

 

 

Przedstawienie teatralne

 

Bernadetta Wolska

Olga Huć

 

Styczeń

 

 

2.

 

 

Promowanie wartości przedszkola i wydarzeń

 

 

Artykuły na stronie Urzędu Gminy oraz
w gazecie powiatowej

 

 

Wychowawcy

 

Cały rok według potrzeb

 

 

3.

 

 

Organizacja wydarzeń przedszkolnych
i środowiskowych we współpracy
z rodzicami      

 

 

Według harmonogram uroczystości

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

Według dopasowania

 


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego
w Radkowie

 Cele ogólne i cele szczegółowe

 I.  Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

Działalność przedszkola będzie oparta  na przyjętej przez Radę Pedagogiczną Koncepcji pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę placówki oraz oczekiwania  środowiska lokalnego. Głównym jej celem jest otoczenie opieką dzieci, tak aby czuły się bezpiecznie. Aktywizowanie ich poprzez wprowadzenie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości, ciekawości świata poczucia szacunku wobec innych. Realizacja tych założeń jest możliwa jedynie przy udziale zespołu nauczycieli realizującego wspólne cele.

Zadania priorytetowe

 1. Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości
 2. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia innowacyjnego i twórczego stylu pracy
 3. Upowszechnianie historii przedszkola, Gminy Radków oraz własnego regionu
 4. Integracja przedszkola z bliższym i dalszym otoczeniem
 5. Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie placówki

Wizja

 • Przedszkole posiada przestronne sale zabaw wyposażone w wysokiej jakości zabawki i pomoce dydaktyczne.       
 • Bezpieczny plac zabaw.
 • Kuchnię wyposażoną w nowe meble.
 • Przedszkole to placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.
 • Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia wyrównywanie szans  edukacyjnych.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności  oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy znają prawa dziecka i przestrzegają ich.
 • Rodzice są partnerami w życiu przedszkola.
 • Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska.
 • Stosowane aktywne metody pracy, nowatorskie programy gwarantują wysoką jakość pracy.
 • Kadra pedagogiczna podnosząca swoje kwalifikacje.

Misja

Jesteśmy przedszkolem, które współpracuje z rodzicami tworzy placówkę wychowawczą, dydaktyczną, w której dzieci będą miały szansę pełnego rozwoju. Wartości, którymi się kierujemy to: radość, niepowtarzalność każdego z nas, umiejętność współdziałania w atmosferze wzajemnego poszanowania. Przygotowujemy do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, aby wspierać go na każdym etapie jego życia.

„ Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”

Janusz Korczak

II. Procesy wspomagania procesu rozwoju edukacji są zorganizowane w sposób    sprzyjający uczeniu się

Pełniąc funkcję dyrektora chciałabym, aby nauczanie w przedszkolu było dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywało się:

 • w odpowiednim tempie, z jasno określonymi celami
 • metody pracy nauczycieli oparte o najnowszą wiedzę pedagogiczną z zakresu neurodydaktyki
 • programy pracy uzupełniane programami autorskimi
 • nauczyciele wykorzystują metodę projektu, eksperymentu pedagogicznego Wprowadzają innowacje pedagogiczne, tworzą atrakcyjne środowiska uczenia się
 • pracują w oparciu o technologię informatyczną
 • przeprowadzają diagnozę potrzeb dziecka
 • uczenie się zamiast nauczania = upodmiotowieniu dziecka

dzieci uczą się od siebie nawzajem w zespołach

 • wychowanek ma możliwość różnorodnej własnej aktywności
 • planuję zakupienie tablicy interaktywnej
 • urozmaicanie kącików zainteresowań, wprowadzenie elementów pedagogiki Montessori

III . Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Nieodłącznym elementem nadzoru pedagogicznego jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Wdrażane wnioski z monitorowania przyczynią się do wzrostu efektów uczenia się. Chciałabym, aby nauczyciele byli moderatorami przestrzeni edukacyjnej. Analizując osiągnięcia dzieci, stosują wpracowane metody pracy pedagogicznej, uwzględniając:

 1. podmiotowość wychowanka: metody pracy są adresowane do dziecka, a nie odwrotnie
 2. indywidualizacja procesu uczenia się i każde dziecko ma indywidualny tok rozwoju
 3. aktywność dziecka poprzez samodzielne odkrywanie, doświadczanie, analizowanie

Jako dyrektor będę zwracać uwagę na szczególne traktowanie zainteresowań dzieci oferując zajęcia dodatkowe w kole: teatralnym, plastycznym. Będę inspirować nauczycieli do organizacji konkursów literackich, tanecznych, piosenki. Nie tylko przedszkolnych, ale i między          przedszkolnych promujących uzdolnienia dzieci. Będzie to placówka współpracująca z różnymi instytucjami kulturalnymi: Szkołą w Radkowie, Domem Kultury, Biblioteką Gminna, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kossowie.

IV. Dzieci są aktywne

Aktywność dziecka w wieku przedszkolnym powinna być powiązana z różnymi działaniami w procesie uczenia się. Duża rola w tym zadaniu należy do nauczycieli, to oni zachęcają, są inicjatorami do podejmowania różnych aktywności, stosują metody aktywne, indywidualizują proces uczenia się, dostarczają bodźców, prowokują do działania, wyzwalają u dzieci szeroko rozumianą aktywność twórczą. W swojej pracy dydaktycznej będą stosować następujące metody aktywne: Metodę dobrego startu M. Bogdanowicz rozwijającego, Sherborne, gimnastyki twórczej Labana, aktywności muzycznej Orffa, pedagogiki zabawy  Klanza, matematyką dziecięcą Gruszczyk- Kolczyńskiej , bajkoterapię oraz programy własne.

V. Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne     

Przedszkole powinno kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa

demokratycznego.

W przedszkolu dzieci znają obowiązujący kodeks przedszkolaka:  

- zgodnie bawię się z dziećmi

- potrafię czekać na swoją kolej

- szanuję cudzą własność

- bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym uczestnikom zabawy

- pomagam innym

- stosuję formy grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję 

- próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z przyjętymi zasadami

W procesie wychowawczym przedszkole kształtuje postawę szacunku i zrozumienia wobec innych. Jako dyrektor zamierzam na bieżąco analizować poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Działania wychowawcze będą modyfikowane w miarę potrzeb. Zasady postępowania i współżycia w przedszkolu przestrzegane przez pracowników zgodne z kodeksem etyki standardami Kontroli Zarządczej. Nauczyciele w ramach tej  współpracy organizują zebrania grupowe, dni otwarte. Dzieci  rozpoznają swoje emocje, kontrolują je.

Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.

VI. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sytuację społeczną dziecka. Prowadzi się działania uwzględniające indywidualizację procesu uczenia się, przeciwdziałania dyskryminacji. Nauczyciele dokonują diagnozy dzieci. Prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania, rozwijające uzdolnienia, dzieci z dysfunkcjami ,mające trudności w uczeniu się otrzymują wsparcie w organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz specjalistów.

Jako dyrektor planuję rozszerzyć ofertę przedszkola o terapię SI, wyposażenie przedszkola
w sprzęt sportowy do prowadzenia takich zajęć. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, ponieważ coraz więcej dzieci z opiniami  o potrzebie takiego kształcenia jest naszymi wychowankami. Będę starała się zmotywować nauczycieli do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki, reedukacji, tyflopedagogiki, surdopedagogiki.

VII. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Radę pedagogiczną widzę jako zespół. Powoływane zespoły zadaniowe  realizują założenia koncepcji. zespół, który jest ukierunkowany na wspólny cel. Kompetentny, podnoszący swoje kwalifikacje w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Otwarty na zmiany, udzielający sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego. Profesjonalna kadra pedagogiczna oceniana według jasno określonych kryteriów. Kadra, która poznaje i wykorzystuje nowe metody współpracy .

VIII. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej , podejmowanych działaniach na stronie internetowej gminy ,w prasie lokalnej. Środowisko jest informowane

o działaniach poprzez wystawy prac dzieci, udział w konkursach przedszkolnych , festynach organizowanych przez różne instytucje. Przedszkole promując wartości wychowania przedszkolnego współpracuje z placówkami oświatowymi. 

IX.  Rodzice są partnerami przedszkola

W przedszkolu stawiam na partnerstwo z rodzicami. Włączenie ich w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy przedszkola. Planuję tworzenie przestrzeni do współpracy i wchodzenie na poszczególne stopnie „drabiny partycypacyjnej” ( informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). Opinie, pomysły rodzice będą mogli wyrażać w skrzynce w korytarzu tzw. ”Gadającej  skrzynce”.

W ramach współpracy z rodzicami zamierzam nadal realizować „program adaptacyjny” dla dzieci, które rozpoczynają edukację w przedszkolu w celu minimalizacji stresu, ułatwienia startu. Rola nauczyciela we współpracy z rodzicami jest decydująca . Do ich zadań należy organizacja systematycznych zajęć otwartych. Wspólna organizacja uroczystości, imprez przedszkolnych tj; Dzień przedszkolaka, Dzień drzewa, Pasowania na przedszkolaka, Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień pluszowego misia, Konkurs wiedzy o Radkowie, Mikołajki, Bal karnawałowy, Dzień Babci i dziadka, Walentynki, Powitanie wiosny, Konkurs ekologiczny, Dzień Mamy Taty Dziecka – wycieczka przedszkola, uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego – Pożegnanie sześciolatków.   

Na każdy rok szkolny będzie opracowany plan imprez współpracy z rodzicami. Zamierzam włączać rodziców do wykonywania drobnych prac i usług na rzecz przedszkola. Rodzice mogą również organizować pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji oraz w zdobywaniu sponsorów i środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola.

X.   Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości. Organizowane są wyjazdy  do miejsc użyteczności publicznej: kino, teatr, wycieczki autokarowe, wyjścia do biblioteki, szkoły. Przedszkole organizuje imprezy środowiskowe i uczestniczy w nich.

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami: Kuratorium Oświaty Kielce Szkoła Podstawowa  w Radkowie, Gmina Radków, GOPS, Gminna Biblioteka, Dom Kultury w Radkowie,Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kossowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Włoszczowe. 

XI.  Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

W przedszkolu działania wychowawcze edukacyjne i opiekuńcze są poddawane systematycznie ewaluacji wewnętrznej: Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian. Wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych na planowanie działań nauczycieli. Prowadzi się badania dotyczące programu adaptacyjnego, ankiety dla rodziców dotyczące koncepcji pracy przedszkola, bezpieczeństwa, systematyczne obserwacje, wywiady z rodzicami. Śledzi się losy absolwentów.

XII.  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły i stwarza warunki do ich realizacji. Motywuje nauczycieli poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień. Dyrektor opracowując Plan Nadzoru uwzględnia wnioski Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z planu nadzoru za rok poprzedni oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Wnioski i wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Skuteczne zarządzanie powinno koncentrować się na tworzeniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się. Należy również zwrócić uwagę na indywidualną i zespołową pracę nauczycieli, na doskonalenie zawodowe. Motywowanie, inspirowanie nauczycieli do nowatorskich metod pracy, opracowania innowacji pedagogicznych, eksperymentów. Powszechny udział nauczycieli, rodziców i pracowników w procesie podejmowania decyzji. Zarządzanie zgodnie z dyscypliną finansów publicznych. Dyrektor, który podejmuje skuteczne działania zapewniające placówce wspomaganie zewnętrzne, adekwatne do jego potrzeb. Dyrektor, aby skutecznie zarządzać placówką deleguje uprawnienia, wykorzystuje umiejętności nauczycieli i pracowników.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent posiada:

 • Wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Umiejętności uważanego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości
 • Umiejętność współpracy w grupie
 • Odpowiedni poziom samodzielności
 • Gotowość do podjęcia różnorodnych aktywności
 • Umiejętności komunikatywnego porozumiewania się
 • Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym
 • Poczucie bycia Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata
 • Przestrzega praw innych ludzi
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • Zna zasady postępowania według ustalonych norm
 • Dostrzega i szanuje potrzeby innych ludzi, odmienne postawy, symbole narodowe, środowisko naturalne
 • Nie obawia się: występować publicznie, reprezentować przedszkole, dzielić się pomysłami, osiągnięciami sukcesami.

Kierunki pracy na kolejne lata:

1. Rok szkolny 2018/19

Podróżujemy po własnym regionie.

Cele:

- rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych

- wyzwalanie zainteresowania działalnością regionalną

- kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania,

2. Rok Szkolny 2019/20

Wielozmysłowe poznawanie siebie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej  rozwoju dziecka.

Cele:

- tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

- kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia, współpraca z instytucjami

- propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się, spotkania z higienistką szkolną

- udział w programach profilaktycznych organizowanych przez SANEPID-oraz inne instytucje propagujące zdrowy styl życia.

3. Rok szkolny 2020/21

Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Cele:

- tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej

- pobudzenie inwencji twórczej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię

- uwrażliwianie na piękno różnych form sztuki, wzbudzanie przeżyć estetycznych

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

4. Rok szkolny 2021/22

Edukacja teatralna

Cele:

- tworzenie warunków służących rozwojowi i ekspresji językowej

- opracowanie projektów stymulujących rozwój aktywności werbalnej

-  nawiązanie współpracy z innymi placówkami w celu wymiany doświadczeń teatralnych: udział w konkursach

5. Rok szkolny 2022/23

Jesteśmy mieszkańcami EKO-Radków

Cele :

- kształtowanie postaw proekologicznych-stosujemy dekalog ekologa

- udział w akcjach typu: zużyte baterie, tonery, makulatura

- przedszkole uczy szanować otaczającą przyrodę

- realizacja autorskich programów ekologicznych


Statut Przedszkola Samorządowego w Radkowie

do pobrania:

STATUT_Przedszkola_Samorzadowego_w_Radkowie.pdf

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.