Logo Gmina Radków

News

News zdjęcie id 405

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660

05.03.2018

Wójt Gminy Radków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 660


1.  Nazwa i siedziba Sprzedającego 

Gmina  Radków, Radków 99, 29-135 Radków
tel. 34 3541121, fax 34 3541121
e-mail.: radkow@radkow.ugm.pl

 

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu 

 • rodzaj pojazdu – samochód specjalny pożarniczy
 • marka i typ – STAR 660
 • nr rejestracyjny –  TLW E 226
 • rok produkcji – 1973
 • kolor nadwozia – czerwony
 • pojemność silnika – 4680,00m3
 • moc silnika: 77,00kW
 • rodzaj paliwa: benzyna
 • data karosacji pojazdu : 16.12.1993r.
 • pojemność zbiornika wody: 2500l
 • działko wodne
 • sprawny technicznie
 • pojazd jest ubezpieczony:  od 01.01.2018 do 31.12.2018
 • posiada aktualny przegląd, data kolejnego badania technicznego: 29.04.2018r.

 

3. Samochód można oglądać:  

W Dzierzgowiepo uprzednimkontakcie pod tel. 504 211 506 – Wojciech Śliwiński, lub 504 433 002 – Tomasz Szczerba od dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia

Uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej  są:   Wojciech Śliwiński i Tomasz Szczerba

Zdjęcia zostały załączone do ogłoszenia.

4.  Cena wywoławcza

    Cena wywoławcza samochodu wynosi:  6 000,00 zł brutto                           
    (słownie:  sześć tysięcy złotych  00/100). 


5. Miejsce i termin przetargu

-  Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Radków, Radków 99,  
      29-135 Radków

-  Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2018 r. o godz. 11.00
-   Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
-    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018 r. o godz. 1115 w Urzędzie Gminy Radków,  - sala narad- pokój nr 15.

6. Warunki przystąpienia do przetargu: 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta  na zakup samochodu specjalnego pożarniczego, nie otwierać przed 20.03.2018 r. godz. 11 15

Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 
- Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu - załącznik nr 1 do  ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności. 
- Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym pojazdu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym  przetargu nieograniczonym.
- Dowód wpłaty wadium. 

 

 7. Kryterium wyboru oferty: 
    Kryterium oceny ofert – 100% cena. 


8. Wadium: 
1)  Wadium w wysokości  500,00 zł. (słownie: pięćset  złotych 00/100) winno zostać uiszczone w terminie do dnia 20.03.2018r. na konto nr  06 85250002 0040 0400 1313 0016 z adnotacją: „Wadium – samochód specjalny pożarniczy”. 
2)    Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy. 


9Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Radków w terminie ustalonym przez Sprzedającego.


10. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie  do  dnia podpisania umowy na rachunek nr 71 85250002 0040 0400 1313 0010

 

11. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Gminy Radków, podane w ogłoszeniu o przetargu. 


12.  Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 
 

Załączniki do pobrania:

Załącznik_nr_1_do_ogłoszenia-_Formularz_ofertowy_05.03.3018_r..docx

Załącznik_nr_2_do_ogłoszenia_-_Oświadczenie_05.03.2018_r..docx

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.